W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), a w szczególności art. 13 oraz art. 14 RODO, informujemy Panią/Pana jako osobę będącą naszym klientem (tj. osobą, z którą zawarliśmy umowę o świadczenie usług lub umowę o współpracę), potencjalnym klientem (tj. osobę kierującą zapytanie ofertowe lub korespondencję w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług bądź do której kierujemy ofertę świadczenia usług lub współpracy) bądź przedstawicielem lub osobą kontaktową ze strony klienta bądź potencjalnego klienta, że:

1. Dane Administratora
Frima: LWM Consulting
adres do korespondencji: ul. Chopina 4/36, 71-450 Szczecin
adres e-mail: Kontakt@lwmconsulting.pl
numer telefonu: +48 513 530 695.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia, wykonania oraz monitorowania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług pomiędzy Państwem (jako klientem lub potencjalnym klientem) a Administratorem, w tym w szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu kontaktu, wykonywania obowiązków informacyjnych, współdziałania w wykonaniu umowy lub uzgodnień z Państwem, w okresie poprzedzającym zawarcie umowy oraz w okresie jej obowiązywania – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy bądź podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b. jeśli nie są Państwo klientem, lecz przedstawicielem klienta bądź potencjalnego klienta lub osobą wyznaczoną do kontaktu – weryfikacji Państwa tożsamości, identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji klienta lub potencjalnego klienta, zawarcia umowy o świadczenie usług z klientem, świadczenia usług przez Administratora i prowadzenia bieżącej komunikacji związanej z realizowanymi usługami – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prawidłowym zawarciu umowy, realizacji usług oraz bieżącej komunikacji z klientem lub potencjalnym klientem, którego Państwo reprezentujecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c. analizy wyników prowadzonej przez Administratora działalności i tworzenia bazy kontaktów na potrzeby wewnętrzne – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku uzasadniony interes Administratora polegający na zarządzaniu kontaktem z klientem i prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d. marketingu bezpośredniego, jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji (telefonicznie lub e-mailowo) – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku uzasadniony interes Administratora wynikający z uzyskania takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
e. wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów ustawy o rachunkowości – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
f. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
a) usługodawcom świadczącym usługi IT dla Administratora, w tym w zakresie dostarczania i utrzymania wewnętrznych systemów IT Administratora lub dostarczania usług hostingowych oraz domeny internetowej,
b) usługodawcom wspierającym Administratora w działalności operacyjnej, w tym świadczących usługi odbioru korespondencji, usługi rachunkowe bądź inne usługi obsługi bieżącej, w tym biurowej,
c) organom administracji publicznej (w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach EOG
Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. Czas przetwarzania danych osobowych
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez następujący czas:
a) jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy – przez okres obowiązywania umowy i następnie nie dłużej niż do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych;
b) gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, a gdy interes ten jest uzasadniony zgodą na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na telefoniczny marketing bezpośredni, do czasu jej odwołania,
c) gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego – przez czas niezbędny dla wykonania tego obowiązku oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

6. Kategorie oraz źródło pochodzenia danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe podane bezpośrednio przez Państwa, tj. w związku z art. 13 RODO, jak również dane osobowe pozyskane od osób, które reprezentują Państwa podczas korzystania z usług lub innego rodzaju kontaktu z Administratorem, Państwa współpracowników lub innego personelu tj. w związku z art. 14 RODO.
W zależności od tego, jakie dane osobowe zostały nam przekazane, możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Państwa danych osobowych:
a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma, NIP),
b) dane kontaktowe (adres siedziby lub zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny).

7. Przysługujące Państwu prawa
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w tym na cele marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgłoszenie sprzeciwu oznacza brak możliwości przetwarzania przez nas danych osobowych osoby, która wniosła sprzeciw od momentu, gdy sprzeciw zostanie wniesiony.
W zakresie przewidzianym przez odpowiednie przepisy, mają Państwo prawo do:
a) dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
b) żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych;
c) usunięcia Państwa danych osobowych (w przypadkach przewidzianych w RODO);
d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
e) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które możesz przesłać innemu administratorowi danych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy te dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy;
f) prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, przedstawienia oferty świadczenia usług, weryfikacji Państwa tożsamości, identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji klienta lub potencjalnego klienta, prowadzeniu bieżącej komunikacji związanej z realizowanymi usługami Administratora. Odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy bądź prowadzenia bieżącej komunikacji związanej z realizowanymi usługami Administratora.

9. Brak profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Informacja o ciasteczkach
Serwis lwmconsulting.pl wykorzystuje pliki ‘cookies’ w celu świadczenia spersonalizowanych usług online, dostosowanych do potrzeb naszych Klientów.

Czym są pliki ‘cookies’?
Pliki cookies (czyli tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika np. na komputerze, tablecie, smartfonie. Pliki cookies pozwalają na przechowywanie informacji o preferencjach Użytkownika odwiedzającego serwis internetowy lwmconsulting.pl i lepsze dostosowanie do jego preferencji przy następnych odwiedzinach.

W jakim celu serwis lwmconsulting.pl wykorzystuje pliki ‘cookies’?
Ta strona wykorzystuje pliki cookies do tworzenia statystyk w celu ulepszania struktury i zawartości strony oraz zapamiętania wybranych ustawień, jak np. język.

Używamy dwóch rodzajów plików cookies:

plików “sesyjnych”, które są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po zamknięciu strony,
plików “stałych” przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich usunięcia.
Zarządzenie i usuwanie plików ‘cookies’:
Pliki cookies można w łatwy sposób usunąć korzystając do tego celu ze zmiany ustawień przeglądarki. Zmian można dokonać w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików cookies, bądź tak aby przeglądarka każdorazowo informowała Użytkownika o zamieszczeniu plików cookies na jego urządzeniu.

Wprowadzenie blokowania lub ograniczenia plików cookies może spowodować trudności z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności serwisu lwmconsulting.pl.