Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG)

ESG to pozafinansowe polityki i zrównoważone strategie działania firmy. Skrót ten obejmuje takie aspekty jak: poszanowanie środowiska naturalnego (Environment), politykę ludzką (Social) oraz strategię zrównoważonego rozwoju firmy (Governance).

ESG – zrównoważony rozwój firmy ma na celu bieżącą reakcję i stworzenie planu zniwelowania ryzyk związanych z aktualnymi zmianami w powyższych aspektach, a mianowicie zmianami w regulacjach prawnych, rozporządzeniach, itp. Strategia ESG zabezpiecza firmę przed ryzykiem mogącym pojawić się w perspektywie kilku lat. Przykładem ryzyka z kategorii Environment są zmiany klimatyczne. Unia Europejska będzie sukcesywnie wprowadzać zmiany w ustawach ramowych mających na celu zmniejszenie śladu węglowego Państw i przedsiębiorstw. Przykładem ryzyka Social jest ryzyko niedostępności zasobów ludzkich/ pracowników fizycznych lub utrata atrakcyjności pewnej formy zatrudnienia w obliczu pojawienia się innych możliwości zatrudnienia na rynku lub w obliczu utraty reputacji firmy jako pracodawcy. Ryzykiem związanym z Governance może być zbyt późne zareagowanie na trendy, w wyniku czego utrata udziału w rynku.

Strategię ESG warto często zacząć od skwantyfikowania śladu węglowego firmy, potem kładąc równy nacisk na aspekty związane z równouprawnieniem, dostępem do edukacji, marginalizacją pracowników. Jednak z punktu widzenia przedsiębiorstwa najistotniejszym jest  aspekt Governnance- który w strategii odzwierciedla działania i ambicje, umożliwiające firmie na stały i długofalowy rozwój oraz uwzględnienie rosnących wymagań wszystkich udziałowców (członków zarządu, pracowników, dostawców czy klientów).

Aby wprowadzić strategię ESG niezbędny będzie plan składający się z etapów rozpoznania oczekiwań udziałowców, rozpoznania i interpretacji aktualnych regulacji prawnych dotyczących Państwa działalności, rozpoznanie potencjalnych zmian w tych regulacjach (rejestr ryzyk), dostępnych zasobów w firmie, możliwości implementacji strategii istniejących, oszacowanie kosztów takiej implementacji oraz możliwości w zakresie zasobów we wrażaniu strategii.

Działania firmy LWM zamykają się w kilku punktach:

  1. Interpretacja zewnętrznych uwarunkowań ESG i ich interpretacja dla firmy (mapa udziałowców, obowiązujące regulacje)
  2. Pomoc w rekonfiguracji strategii firmy- współpraca z dedykowaną osobą lub zespołem wewnętrznym
  3. Edukacja/ pomoc we wdrożeniu – tzw. wg zasad zarządzania zmianą wypracowanej strategii i interpretacji jako zewnętrzny konsultant. Dedykowana osoba lub zespół wewnętrzny jest odpowiedzialny za zarządzanie wypracowanym procesem i angażowanie innych zespołów.

Powyższe działania wydają się niezbędne, aby stworzyć strategię, która w dłuższej perspektywie stanie się DNA firmy. Do tego niezbędna będzie pomoc zarządu lub kierownika do spraw jakości, aby móc wewnętrznie nadzorować i agitować do uzgodnionych zmian wszystkich pracowników.

MKPhoto-5990-768x1024